"ಜೀವನವೇದ "ಪುಸ್ತಕವು ದಿನಾಂಕ 24.2.2015 ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ.ಪುಸ್ತಕವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಪ್ನ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ಇರುವ "ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ" ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Monday, January 2, 2012

Siribhoovalaya and Religion

No comments:

Post a Comment