ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರು: ಶ್ರೀ ಕವಿ ನಾಗರಾಜ್|ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರು:ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ.ಎಸ್.ಪಿ|ಸಂಪಾದಕರು: ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್ ಮೊಬೈಲ್: 9663572406 ಕೇಂದ್ರ: ಈಶಾವಾಸ್ಯಮ್,ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹಾಸನ
.

ನಾನೇ ವೇದ ಓದುತ್ತಿರುವೆ,ನೀನೇಕೇ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆ

ನಾನೇ ವೇದ ಓದುತ್ತಿರುವೆ,ನೀನೇಕೇ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆ

Monday, January 2, 2012

Siribhoovalaya and Religion

No comments:

Post a Comment