ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರಿಂದ ಇದೇ ಮೇ 31 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ವೇದ ಚಿಂತನಗೋಷ್ಠಿಯ" DVD ಗಳು ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. DVD ಬೇಕೆನ್ನುವವರು 9663572406 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ..
ನಿರಂತರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ಇರುವ "ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ" ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Monday, January 2, 2012

Siribhoovalaya and Religion

No comments:

Post a Comment