ವೇದಭಾರತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ 9 ರವರಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ಇರುವ "ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸತ್ಸಂಗ" ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Monday, January 2, 2012

Siribhoovalaya and Religion

No comments:

Post a Comment